top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of inspecties en op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van Dekker, Houtworm-, Wespen- en Ongediertebestrijding, gevestigd te Scharwoude hierna te noemen “Dekker Ongediertebestrijding”.

2. Naast onderhavige algemene voorwaarden zijn op ieder aanbod en elke overeenkomst van Dekker Ongediertebestrijding de uitvoeringsvoorwaarden (zoals vermeld in de offerte en/of overeenkomst) van toepassing met het daarin opgenomen veiligheidsreglement. Bij strijdigheid tussen een bepaling uit onderhavige algemene voorwaarden en genoemde uitvoeringsvoorwaarden heeft de bepaling uit de uitvoeringsvoorwaarden voorrang.

3. Bij door Dekker Ongediertebestrijding aangeboden abonnementen gelden naast onderhavige algemene voorwaarden en de in het vorige lid genoemde uitvoeringsvoorwaarden afzonderlijke abonnementsvoorwaarden. Bij strijdigheid tussen een bepaling uit onderhavige algemene voorwaarden en een bepaling uit de abonnementsvoorwaarden, heeft de bepaling uit de specifieke abonnementsvoorwaarden voorrang.

4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van de toepasselijke algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

6. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

7. Indien Dekker Ongediertebestrijding de toepasselijke algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Dekker Ongediertebestrijding hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Definities

1. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

2. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Dekker Ongediertebestrijding bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken en in het kader van deze werkzaamheden aan de wederpartij te leveren materialen, hulpmiddelen e.d. evenals los te verkopen zaken.

5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Dekker Ongediertebestrijding te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, rapporten, omschrijvingen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Dekker Ongediertebestrijding en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.

7. Onder “object” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het pand of ander bouwwerk waarin of waaraan de werkzaamheden worden verricht.

 

Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van Dekker Ongediertebestrijding is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Dekker Ongediertebestrijding niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

5. De werkzaamheden worden verricht zoals omschreven of opgesomd in de door de wederpartij geaccordeerde offerte en de daarbij/ daarin opgenomen tekeningen en berekeningen. Deze offerte maakt deel uit van de overeenkomst.

6. Indien de wederpartij een aanbod of offerte niet aanvaard, is hij gehouden alle bij dit aanbod/ deze offerte door Dekker Ongediertebestrijding verstrekte documenten terstond aan Dekker Ongediertebestrijding te retourneren.

7. Dekker Ongediertebestrijding heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte respectievelijk een (daaraan voorafgaand) onderzoek en/of advies bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

 

Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod Dekker Ongediertebestrijding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Dekker, Houtworm-, Wespen- en Ongediertebestrijding schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Dekker Ongediertebestrijding pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Dekker Ongediertebestrijding - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 

Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals voorrijkosten, administratiekosten, heffingen van overheidswege en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij partijen anders overeenkomen.

 2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Dekker Ongediertebestrijding de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding (aanneemsom).

 3. Dekker Ongediertebestrijding heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Dekker Ongediertebestrijding, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

 4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Dekker Ongediertebestrijding de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of haar gebruikelijke uurtarief.

 5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

 6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.

 7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Dekker Ongediertebestrijding bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Dekker Ongediertebestrijding (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Dekker Ongediertebestrijding heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Dekker Ongediertebestrijding ervan uit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

 

Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Dekker Ongediertebestrijding vereist, mag zij bepaalde werkzaamheden en leveringen door derden laten verrichten.

 

Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Dekker Ongediertebestrijding gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; \

b. Dekker Ongediertebestrijding in ieder geval op de hoogte is van de gesteldheid en de materiaalsoort van het te bewerken object/de te bewerken oppervlakten;

c. Dekker Ongediertebestrijding vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION;

d. eventuele door de wederpartij aan Dekker Ongediertebestrijding verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

e. Dekker Ongediertebestrijding op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot het object. Het object moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

f. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Dekker Ongediertebestrijding hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

g. Dekker Ongediertebestrijding tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken;

h. Dekker Ongediertebestrijding kosteloos kan beschikken over de door Dekker Ongediertebestrijding gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;

i. er op of nabij het object voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals chemisch afval;

j. er op of nabij het object een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, zaken e.d. van Dekker Ongediertebestrijding opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;

k. er op of nabij het object kosteloos de door Dekker Ongediertebestrijding en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;

l. hij bij (het gebruik van) geleverde zaken de (gebruiks)aanwijzingen, instructies e.d. in de bijgeleverde productinformatie, handleidingen, etiketten e.d. in acht neemt.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Dekker Ongediertebestrijding voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. Dekker Ongediertebestrijding zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines, zaken e.d. die Dekker Ongediertebestrijding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op of aan de werklocatie en/of het object.

5. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Dekker Ongediertebestrijding nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Dekker Ongediertebestrijding om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Impregneer-, reinigings- en overige (hulpmiddelen, behandelmethoden

1. Dekker Ongediertebestrijding is vrij in haar keuze van te gebruiken middelen en/of behandelmethoden.

2. Dekker Ongediertebestrijding staat ervoor in dat de gebruikte middelen, methoden, apparatuur deugdelijk en zo weinig mogelijk milieubelastend zijn.

3. Wanneer de wederpartij wenst dat specifieke middelen en/of behandelmethoden worden gebruikt of toegepast, waarvan Dekker Ongediertebestrijding niet weet welke uitwerking deze middelen of methoden op het object hebben of welke Dekker Ongediertebestrijding uitdrukkelijk afraadt, zal zij dit aan de wederpartij meedelen. Indien de wederpartij desondanks het gebruik van deze specifieke middelen of methoden voorschrijft, is Dekker Ongediertebestrijding niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de eventuele hieruit voortvloeiende schade.

4. Dekker Ongediertebestrijding behoudt zich nadrukkelijk het recht voor (chemische) middelen en behandelmethoden, welke naar haar oordeel schadelijk zijn dan wel gevaar (kunnen) opleveren voor personen te weigeren. In voorkomende gevallen zal door Dekker Ongediertebestrijding in overleg met de wederpartij naar alternatieve middelen of behandelmethoden worden gezocht.

5. Geen klachten zijn mogelijk over aantastingen van het object door de gebruikte middelen en/of methoden indien Dekker Ongediertebestrijding niet wist en in redelijkheid ook niet kon weten dat de door haar gebruikte middelen of methoden dergelijke aantastingen zouden veroorzaken. In dergelijke situaties is Dekker Ongediertebestrijding niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de wederpartij hierdoor lijdt.

 

Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Dekker Ongediertebestrijding de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

2. Dekker Ongediertebestrijding is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand/ het terrein van Dekker Ongediertebestrijding verlaten of Dekker Ongediertebestrijding aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.

5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Dekker Ongediertebestrijding te bepalen wijze. Dekker Ongediertebestrijding is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Dekker Ongediertebestrijding, maar voor rekening van de consument.

7. Indien Dekker Ongediertebestrijding de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de bestelde zaken/ de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Dekker Ongediertebestrijding binnen een door Dekker Ongediertebestrijding te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Dekker Ongediertebestrijding heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Dekker Ongediertebestrijding een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Dekker Ongediertebestrijding alsnog nakoming te vorderen.

 

Voortgang, uitvoering werkzaamheden

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk wordt vertraagd doordat:

a. Dekker Ongediertebestrijding niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b. Dekker Ongediertebestrijding niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Dekker Ongediertebestrijding recht op een redelijke verlenging van de opleveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. Dekker Ongediertebestrijding spant zich in de overeengekomen werkzaamheden binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

4. Dekker Ongediertebestrijding is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Dekker Ongediertebestrijding moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.

5. Dekker Ongediertebestrijding moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:

a. verstrekte documenten;

b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;

c. gegeven aanwijzingen;

d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Dekker Ongediertebestrijding en zij hiermee bekend is of kan zijn.

6. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen derden op de werklocatie aanwezig kunnen zijn, stelt Dekker Ongediertebestrijding de wederpartij hiervan tijdig op de hoogte. Dekker Ongediertebestrijding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van vertragingen in de werkzaamheden van die derden als gevolg hiervan.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Dekker Ongediertebestrijding met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Dekker Ongediertebestrijding zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Dekker Ongediertebestrijding in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden.

8. Dekker Ongediertebestrijding wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

 2. Meer-en minderwerk moet schriftelijk tussen Dekker Ongediertebestrijding en de wederpartij overeengekomen worden. Dekker Ongediertebestrijding is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Dekker Ongediertebestrijding - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

 3.  Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

 1. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Dekker Ongediertebestrijding groep moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn.

 2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat/het object heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.

 3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van drie werkdagen na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij Dekker Ongediertebestrijding.

 4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het object en/of het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering.

 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Dekker Ongediertebestrijding moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen.

 6. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

Klachten

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst aan Dekker Ongediertebestrijding melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn schriftelijk aan Dekker Ongediertebestrijding worden gemeld. Alle gevolgen voor het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

 3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door Dekker Ongediertebestrijding gestelde (garantie)termijn na oplevering - aan Dekker Ongediertebestrijding worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Dekker Ongediertebestrijding is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.

 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 7.  7. De wederpartij moet Dekker Ongediertebestrijding in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Dekker Ongediertebestrijding verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is dan wel het noodzakelijk is dat Dekker Ongediertebestrijding de klacht ter plekke komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

 8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Dekker Ongediertebestrijding te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

 9. Geen klachten zijn mogelijk over aantastingen van het object door de gebruikte zaken of toegepaste methoden indien Dekker Ongediertebestrijding niet wist en kon weten dat de door haar gebruikte zaken of toegepaste methoden dergelijke aantastingen zouden veroorzaken.

 10. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Garanties

 1. Dekker Ongediertebestrijding zorgt er voor dat de overeengekomen werkzaamheden en leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden en leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. Dekker Ongediertebestrijding zal de wederpartij op de hoogte stellen van de toepasselijke garantiebepalingen.

 2. Dekker Ongediertebestrijding staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Dekker Ongediertebestrijding zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Dekker Ongediertebestrijding zal de wederpartij hierover informeren.

 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 6. Bij een terecht beroep op de garantie zal Dekker Ongediertebestrijding - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 7. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Dekker Ongediertebestrijding. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Dekker Ongediertebestrijding gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Dekker Ongediertebestrijding geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Dekker Ongediertebestrijding alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Dekker Ongediertebestrijding voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Dekker Ongediertebestrijding aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Dekker Ongediertebestrijding altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Dekker Ongediertebestrijding gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Dekker Ongediertebestrijding beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden.

5. De wederpartij moet Dekker Ongediertebestrijding uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Dekker Ongediertebestrijding is nooit aansprakelijk voor schade aan het object als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden.

 8. Als de wederpartij zaken voor gebruik of verwerking beschikbaar stelt, is Dekker Ongediertebestrijding verantwoordelijk voor een correct gebruik of een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.

9. Dekker Ongediertebestrijding is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig(e) gebruik, bewaring (opslag) of onderhoud van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door of namens Dekker Ongediertebestrijding verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.;

b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Dekker Ongediertebestrijding verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;

c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

d. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Dekker Ongediertebestrijding adviseerde en/of gebruikelijk is;

e. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde of de door Dekker Ongediertebestrijding bewerkte oppervlakten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Dekker Ongediertebestrijding.

10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Dekker Ongediertebestrijding uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dekker Ongediertebestrijding of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Dekker Ongediertebestrijding de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Betaling bij bedrijven onderling

 1. Dekker Ongediertebestrijding heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Dekker Ongediertebestrijding een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 

 4. Indien na aanmaning door Dekker Ongediertebestrijding betaling alsnog uitblijft, heeft Dekker Ongediertebestrijding bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft Dekker Ongediertebestrijding eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 6. 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Dekker Ongediertebestrijding eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 7. De wederpartij mag de vorderingen van Dekker Ongediertebestrijding niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Dekker Ongediertebestrijding heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Betaling bij consumenten

 1. Dekker Ongediertebestrijding heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Dekker Ongediertebestrijding een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

 4. Indien na aanmaning door Dekker Ongediertebestrijding betaling alsnog uitblijft, heeft Dekker Ongediertebestrijding bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Dekker Ongediertebestrijding de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft Dekker Ongediertebestrijding eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

 8. Door de consument gedane betalingen worden door Dekker Ongediertebestrijding eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Dekker Ongediertebestrijding behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Dekker Ongediertebestrijding heeft voldaan.

 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

 4. De wederpartij moet Dekker Ongediertebestrijding direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

 5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Dekker Ongediertebestrijding bewaren.

 6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Dekker Ongediertebestrijding op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Dekker Ongediertebestrijding een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Dekker Ongediertebestrijding en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Dekker Ongediertebestrijding op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Dekker Ongediertebestrijding is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Dekker Ongediertebestrijding in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Dekker Ongediertebestrijding voorbehouden.

 2. Dit betekent onder meer dat:

a. de wederpartij de door Dekker Ongediertebestrijding geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekker Ongediertebestrijding;

b. de wederpartij de door Dekker Ongediertebestrijding geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekker Ongediertebestrijding.

 1. Bij overtreding van het bepaalde in de voorgaande artikelleden, verbeurt de wederpartij, zonder nadere ingebrekestelling een terstond opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding alsmede een boete van € 500,00 voor iedere dag dat een voortdurende overtreding doorloopt. De overeengekomen vergoeding/ prijs is alsdan bovendien terstond en volledig opeisbaar onverminderd het recht van Dekker Ongediertebestrijding een volledige schadevergoeding te eisen.

 2. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Dekker Ongediertebestrijding verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Dekker Ongediertebestrijding door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Dekker Ongediertebestrijding voor aanspraken van deze derden.

 

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Dekker Ongediertebestrijding heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Dekker Ongediertebestrijding, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Dekker Ongediertebestrijding wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Dekker Ongediertebestrijding, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Dekker Ongediertebestrijding.

 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Dekker Ongediertebestrijding zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,

 4. overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Dekker Ongediertebestrijding en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

 5. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Dekker Ongediertebestrijding tot aan dat moment nakomen.

 

Annulering, opzegging, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Dekker Ongediertebestrijding een door Dekker Ongediertebestrijding nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Dekker Ongediertebestrijding gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Dekker Ongediertebestrijding heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Dekker Ongediertebestrijding in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.

 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Dekker Ongediertebestrijding voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 4. Duurovereenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden kunnen slechts met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden worden opgezegd. Opzegging dient daarbij schriftelijk te geschieden. 5

 5. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een opzegtermijn van 1 maand.

 6. Dekker Ongediertebestrijding heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

 7. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Dekker Ongediertebestrijding deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dekker Ongediertebestrijding mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.

 8. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur niet kan worden hervat, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Dekker Ongediertebestrijding vergoeden.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Dekker Ongediertebestrijding en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Dekker Ongediertebestrijding is gevestigd, zij het dat Dekker Ongediertebestrijding altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Dekker Ongediertebestrijding Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Dekker Ongediertebestrijding schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Dekker Ongediertebestrijding het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

bottom of page